Cookies

Hallo, wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken door op "Cookie beleid" te klikken. Door gebruik te maken van deze website, stemt u hiermee in.

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door BYSIDNEY gevestigd te Thorbeckestraat 36, 7331 RJ, Apeldoorn verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met "de klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen of diensten reserveert en/of koopt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging afspraken

2.1 De klant moet verhindering voor een afspraak uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak bekend maken bij BYSIDNEY. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig heeft nagekomen mag BYSIDNEY 50% voor de ingeplande afspraak in rekening brengen aan de klant.

2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

2.4 Indien de klant meer dan 5 min te laat op afspraak verschijnt mag BYSIDNEY de verloren tijd op de behandeling inkorten en toch het afgesproken geld bedrag in rekening brengen.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief btw. BYSIDNEY vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de site. BYSIDNEY vermeldt prijswijzigingen minimaal 30 dagen voor de ingangsdatum in de salon en op de site. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig tot de aangegeven looptijd of zolang de voorraad strekt.

4. Betaling

4.1 De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele goederen contant te voldoen. Betalingen zijn uitsluitend contant mogelijk. Betalingen in termijnen is niet mogelijk.

4.2 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan gebruiker vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

4.3 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te vorderen.

4.4 Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

4.5 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

5. Garantie

5.1 Indien door gebruiker aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

5.2 BYSIDNEY geeft 7 dagen garantie op behandelingen en producten.

5.3 Garantie van wimperextensions vervalt wanneer: - De klant heeft getrokken aan de wimpers of in de ogen heeft gewreven. - De klant bij een andere wimpersalon haar wimpers heeft laten onderhouden. - De klant andere producten heeft gebruikt dan door BYSIDNEY is geadviseerd. - De klant de adviezen voor thuis volgens de adviesfolder niet heeft opgevolgd. - De klant de producten niet volgens advies heeft gebruikt. - De klant mascara of make-up heeft gebruikt op de wimperextensions.

5.4 Garantie Lash Lift vervalt wanneer: - De klant de wimpers nat maakt binnen 24 uur. - De klant niet de nazorg heeft opgevolgd volgens advies BYSIDNEY. - De klant zwanger is.

6. Persoonsgegevens

6.1 De klant voorziet BYSIDNEY voor de eerste behandeling van alle gevraagde gegevens die volgens BYSIDNEY nodig zijn voor het uitvoeren van de behandeling.

7. Beschadiging of diefstal

7.1 Wanneer de klant zich schuldig maakt aan het beschadigen van meubilair, apparatuur of producten heeft BYSIDNEY het recht een schadevergoeding te eisen.

7.2 Bij geval van diefstal zal BYSIDNEY dit altijd melden bij de politie.

8. Aansprakelijkheid

8.1 BYSIDNEY is in geen geval aansprakelijk voor schade, in welke aard dan ook, wat ontstaan is door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de klant over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of activiteiten.

8.2 BYSIDNEY is nooit aansprakelijk voor vermissing, diefstal en beschadigen van meegebrachte eigendommen die de klant meeneemt tijdens de afspraak.

9. Klachten

9.1 Indien de klant een klacht over een behandeling of product dient hij of zij dit binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan BYSIDNEY. 10.2 Indien een klacht gegrond is zal BYSIDNEY de behandeling opnieuw verrichten zoals is overeengekomen. BYSIDNEY zal nooit het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.